حسن صادقی

 

 عضويت در انجمن‌هاي علمي:

– عضو انجمن روانشناسی امریکا (APA)
– عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
– عضو انجمن روانشناسي ايران
– عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

عضویت در هیئت تحریره مجلات علمی-پژوهشی:

 1. Editorial Board Member of Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
 2. Editorial Board Member of Gavin Journal of Addiction Research and Therapy- USA
 3. Reviewer in Journal of Human Movement Science (http://www.journals.elsevier.com/human-movement-science

 

تحصيلات:

مدرك دانشگاه عنوان
دکترای تخصصی (candidate) Alliant University —
کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات روان شناسی بالینی
کارشناسی دانشگاه محقق روان شناسی عمومی

عنوان پايان نامه:

مقایسه سازگاری و توانایی های شناختی دانش آموزان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی (با نمره 20) • کارشناسی ارشد
بررسی رابطه باورهای فراشناختی و تعلل ورزی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تبریز (با نمره 20) • کارشناسی

علاقمنديهاي پژوهشي:

 • تاب آوری
 • آسیب شناسی اجتماعی
 • آسیب شناسی روانی
 • روانشناسی رشد
 • درمان شناختی-هیجانیاختلالات دوران کودکی
 • روان شناسی بالینی کودکان

تدریس کارگاه های آموزشی و مهارت ها:

 1. برگزاری دوره های آموزشی در مرکز زندان شهرستان-بند جوانان (از سال 1391)
 2. برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی در مهد کودک ها (از سال 1391)
 3. کارشناس و مشاور مرکز جمعیت همیاران (از سال 1391)
 4. مشاور و درمانگر انجمن پیش گیری از اعتیاد فتوح (از سال 1391)
 5. برگزاری دوره های کارگاهی-فرزندپروری در مرکز اختلالات یادگیری (از سال 1391)
 6. برگزاری کارگاه مهارت های زندگی و مشاوره پیش از ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی، سال 1392

کنفرانس¬های داخلی و بین المللی:

 1. عضو کمیته اجرایی و نماینده دانشگاه محقق اردبیلی در کنگره اعتیاد دانشگاه خوارزمی، تهران 2013
 2. شرکت در کنفرانس جهانی روان شناسی، مشاوره و راهنمایی، آنتالیا- ترکیه 2011
 3. چیرمن در سومین کنفرانس جهانی روان شناسی، مشاوره و راهنمایی، ازمیر- ترکیه 2012
 4. عضو هیئت داوران کنفرانس جهانی روان شناسی، مشاوره و راهنمایی، استانبول-ترکیه 2013

آثار پژوهشي:

مقالات مجله:

 • صادقی، حسن؛ حاجلو، نادر؛ صبحی، ناصر؛ بابایی، کریم. (1395). ویژگی¬های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ فرسودگی ورزشی. مطالعات روانشناسی ورزشی. 15، 51-64.
 • صادقی، حسن؛ شهری، مریم. خالقی کیا-دهی، نجمه؛ پیرانی، ذبیح؛ اسدیان خرم¬آبادی، زهرا. (1395). نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان. فصلنامه نسیم تندرستی. دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری. دوره 3، شماره 4، 1 تا 7.
 • صادقی، حسن؛ ابوالقاسمی، عباس؛ شهری، مریم. (1392). ارتباط عامل¬های شخصیت، تنظیم و بازشناسی هی جان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن. شریه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت، 2 (2): 1-12.
 • صادقی، حسن؛ حاجلو، نادر؛ بابایی، کریم. (2013). نقش ميانجي فراهيجان در رابطه بين خود شناسی و فراشناخت معتادان به مواد مخدر. مجله اعتیاد و رفتارهای پرخطر. زیر چاپ.
 • صادقی، حسن؛ پزشکی، هانا، ابوالقاسمی، عباس و بابایی، کریم. (2012). احساس غربت و تاب‌آوري در دانشجويان. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. تهران.
 • صادقی، حسن؛ حاجلو، نادر، بابایی، کریم و حبیبی، زهرا. (2012). رابطه فراهيجان با آمادگي به اعتياد در دانشجويان. اولین کنفرانس بین المللی اعتیاد- ارومیه.
 • صادقی، حسن؛ حاجلو، نادر، بابایی، کریم و حبیبی، زهرا. (2012). پيش بيني آمادگي به اعتياد در دانشجويان از روي خودشناسي. اولین کنفرانس بین المللی اعتیاد- ارومیه.
 • صادقی، حسن؛ حاجلو، نادر، بابایی، کریم و حبیبی، زهرا. (2012). نقش فراشناخت در آمادگي به اعتياد در دانشجويان. اولین کنفرانس بین المللی اعتیاد- ارومیه.
 • صادقی، حسن؛ بابایی، کریم؛ حاجلو، نادر و صبحی، ناصر. (2011). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روانی در بین دانشجویان بومی و غیر بومی. ششمین کنفرانس دانشجویی سلامت روان-گیلان.
 • صادقی، حسن؛ حاجلو، نادر، بابایی، کریم و حبیبی، زهرا. (2013). مقایسه مولفه های فراشناخت در بین افراد عادی و معتادان به مواد مخدر. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی. 203-206.
 • صادقی، حسن؛ حاجلو، نادر، بابایی، کریم و حبیبی، زهرا. (2013). مقایسه مولفه های فراهیجان در بین افراد عادی و معتادان به مواد مخدر. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی. 395-398.
 • Sadeghi, H., Shahri, M., Iri, H., Babayi, K., & Hajloo, N. (2014). Comparison of Meta Cognition Components between Addicted and Non-addicted Students. Journal of Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40 (1): 454-460.
 • Sadeghi, H., Shahri, M., Hajloo, N. (2014). Comparison of the components of metacognition between non-addictive students and addicts. Journal of Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40 (1): 454-460.
 • Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Kiamarci, A. (2014). The Role of Addictive Behaviors in Predicting Interpersonal Reactivity in Bipolar Mood Patients. Int J High Risk Behav Addict. 2014; 3(1):e13909.
 • Sadeghi, H., Shahri, M., & Hajloo, N. (2014). The study of relationship between Meta cognition and obsessive beliefs and procrastination in students of Tabriz and Mohaghegh Ardabili universities. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), 8 (1): 42-50.
 • Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Hajloo, N. (2012). Compression of Cognitive Flexibility and Adjustment of Students with Developmental Coordination Disorder (DCD) and Typically Developing Students. Iranian Rehabilitation Journal. Vol. 10, No. 16:43-49.
 • Sadeghi, H., Abolghasemi, A., & Hajloo, N. (2013). Compression of Cognitive failures and academic performance among students with and without Developmental Coordination Disorder. International Journal of Psychology and Behavioral Research. Vol., 2(2), 79-85.
 • Sadeghi, H., Hajloo, N., & Emami, F. (2011). The study of relationship between obsessive beliefs and procrastination among students of Mohagheghe ardabili and Marageh universities. The 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Antalya – Turkey.
 • Sadeghi, H. (2011). The study of relationship between Meta cognition beliefs and procrastination among students of Tabriz and Mohaghegh Ardabili universities. The 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Antalya – Turkey.
 • – Sadeghi, H., Habibi, Z., Tourani, S., & Abolghasemi, A. (2013). Effectiveness of Stress Management Skill Training on the Depression, Anxiety and Stress Levels in Drug Addicts after Drug Withdrawal. Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 2(2): 82-86.
 • Sadeghi, H., Babayi, K., & Hajloo, N. (2012). Relationship between Job Satisfaction and Employees Mental Health. The 3nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Izmir – Turkey.
 • Sadeghi, H., Babayi, K., Hajloo, N., & Sobhi, N. (2012). The study efficacy of time management training on increase academic time management of students. The 3nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Izmir – Turkey.
 • Sadeghi, H., Babayi, K., & Sobhi, N. (2012). Efficacy of cognitive therapy in the treatment of test anxiety. The 3nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Izmir – Turkey.
 • Sadeghi, H., Habibi, Z., Haghranjbar, F., & Madanipour, K. (2012). The effectiveness of harm reduction programs on reduce crimes of addicts referred the Drop in Centers (DIC). The 3nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Izmir – Turkey.
 • Sadeghi, H., Habibi, Z., Haghranjbar, F., Madanipour, K. & Azarnoosh, A. (2012). The study of personality characteristics and mental health in addicts. The 3nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance. Izmir – Turkey.

ترجمه و تألیف کتب:

 1. سفای، کارمل (2008). ترجمه ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن و کیامرثی، آذر. افزایش تاب¬آوری تحصیلی در کلاس درس. انتشارات به¬اندیشان. تهران، 1391.
 2. هارت، آنجی؛ بلینکو، درک و توماس، هلن (2008). ترجمه ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن و مجرد، فرزاد. درمان تاب¬آور. انتشارات الغدیر، تهران 1392.
 3. راسل رامسی، جی؛ راستین آنتونی ، ‌ال. (2009). ترجمه ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن؛ علیان، زهرا و کیامرثی، آذر. درمان شناختی رفتاری برای ADHD بزرگسالان. انتشارات به¬اندیشان، تهران 1392.
 4. تامسون، رویتر. (2013). روانشناسی مدرسه. ترجمه صادقی، حسن؛ شهری، مریم. (1393). تهران، انتشارات نگرش روز.
 5. کتابچه راهنمای درمان تاب¬آور. (1393). تألیف صادقی، حسن؛ شهری، مریم و صبحی، ناصر. تهران، انتشارات نگرش روز.
 6. گلشتاین، سام.، رابوک، بی.، بروکس. (2013). دستنامه درمان تاب¬آوری کودکان. ترجمه صادقی، حسن؛ و همکاران تهران. زیر چاپ.
 7. توبروویج، سارا. (2014). تاب آوری با باورها آغاز می¬شود. ترجمه صادقی، حسن و همکاران. انتشارات ورای دانش- تهران. 1394
 8. توبروویج، سارا. (2014). تاب آوری با باورها آغاز می¬شود. ترجمه وطن دوست، لیلا، صادقی، حسن؛ شهری، مریم.. (تجدید چاپ-چاپ دوم)، انتشارات ورجاوند، 1395.
 9. گراهام، لیندا. (2014). بازگشت قدرتمندانه. ترجمه صادقی، حسن؛ و همکاران تهران- نشر الغدیر، 1395.