۱۹/۰۶/۱۳۹۵
انجام تکالیف مدرسه

انجام تکالیف مدرسه

انجام تکالیف مدرسه چرا والدین نباید کودکان خود را به انجام تکالیف مجبور کنند؟ آمار نشان می‌دهد انجام تکالیف مدرسه در منزل بیشتر از آنکه فایده […]
۱۹/۰۶/۱۳۹۵
اختلالات رفتاری کودکان

انواع اختلالات رفتاری کودکان

انواع اختلالات رفتاری کودکان در این قسمت ما نکته‌های اصلی مربوط به چهارده عدد از اختلالات رفتاری کودکان را بیان می‌کنیم. این فهرست اختلالات رفتاری کودکان […]
۱۹/۰۶/۱۳۹۵
تربیت پذیری و اهداف تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره)

تربیت پذیری و اهداف تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره)

تربیت پذیری و اهداف تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره) کودکان، جدیدالعهد به ملکوتند من امروز، که روز اول تحصیلی است و روز اول باز شدن […]