۲۴/۰۶/۱۳۹۵
بازگشت قدرتمندانه

بازگشت قدرتمندانه

بازگشت قدرتمندانه آماده شدن مغز برای بازیافتن حداکثر تاب­ آوری مقدمه مترجمین رونالد دی. سیه گل، استاد بالینی روانشناسی در دانشکده­ ی پزشکی هاروارد و نویسنده […]