۲۴/۰۶/۱۳۹۵
رشد تاب ­آوری

رشد تاب ­آوری

رشد تاب ­آوری با رویکرد شناختی – رفتاری پیشگفتار مترجم افراد چگونه می ­توانند در مقابل درد، تراژدی، غم و اندوه حوادث زندگی دشوار مقاومت کنند؟ […]