۲۴/۰۶/۱۳۹۵
درمان شناختی رفتاری ADHD در بزرگسالان

درمان شناختی رفتاری ADHD در بزرگسالان

درمان شناختی رفتاری ADHD در بزرگسالان  (تلفیق رویکرد روانی اجتماعی و دارویی) پیشگفتار مترجمان مجموعه کتاب­های راهنمای عملی بالینی توصیفات دقیقی از درمان­های عملی و از […]