بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


صداهای بم یا باس مانند صدای طبل

صداهای بم یا باس مانند صدای طبل

بلندگوی توییتر

بلندگوی توییتر

بلندگویی 7000 وات که وات واقعی اش بیش از 3000 وات نیست.

بلندگویی 7000 وات که وات واقعی اش بیش از 3000 وات نیست.

اطلاعات پشت بلندگو

اطلاعات پشت بلندگو

ولت متر و اهم متر و آمپر متر صنعتی

ولت متر و اهم متر و آمپر متر صنعتی

ولت متر و اهم متر و آمپر متر دیجیتالی

ولت متر و اهم متر و آمپر متر دیجیتالی

استفاده از ولت متر و اهم متر و آمپر متر در تعمیرات وسایل الکترونیکی

استفاده از ولت متر و اهم متر و آمپر متر در تعمیرات وسایل الکترونیکی

ولت متر و اهم متر و آمپر متر آنالوگ

ولت متر و اهم متر و آمپر متر آنالوگ