آموزش

زنگ بازی دقت و تمرکز

🚦ایستگاه دقت🚦


خلاصه :

زنگ بازی دقتی

۳ برگه برای سه گروه مختلف آماده شد که در هر برگه ۵ کلمه متفاوت نوشته شده بود و به دیوار تراس کلاس چسبیده شده بود .

👀 مرحله اول :
یکی از متربیان پشت شیشه تراس کلاس روی یک صندلی نشسته. کلمه مربوط به گروه خود را از روی برگه نگاه کرده و آن را با انگشت اشاره خود روی شیشه تراس برای دوست دیگرش که آن طرف شیشه، روبروی او نشسته، می نویسد.

🧘 مرحله دوم:
متربی ایی که متوجه کلمه نوشته شده روی شیشه توسط دوستش می شد، میبایستی کلمه را همراه خود نزد دوست دیگرش که در میانه راه ایستاده و منتظر اوست برساند . نحوه رساندن کلمه به دوستش اینگونه بود که باید کلمه مورد نظر را روی کمر دوستش با انگشت اشاره بنویسد و او را متوجه کلمه بکند .

 

مرحله سوم:
متربی ایی که از روی نگاشتن دوست خود برروی کمرش متوجه کلمه مورد نظر می شود، آن را بی صدا به دوست دیگرش که روبروی او ایستاده، با کمی هم استفاده از پانتومیم، می فهماند .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران