بخش آموزش

تصاویر منتخب کاربران


اینم جلد مجله مون

مجله ها رو نگاه کردیم

موضوعاتمون رو مشخص کردیم

کلی ایده گرفتیم!

تایپ و طراحی هم با خودمون بود!

ایشون مسئول پیگیری بودن!