آموزش

علامت های ریاضی و تاکید بر علامت مساوی


خلاصه :

تلاش برای جا انداختن مفهوم مساوی

در این فعالیت همت را بر آن گماردیم که مفهوم علامت مساوی را میان متربیان جا بیاندازیم.

اینکه دو طرف مساوی، هرچه باشند باید در انتها حاصل برابر داشته باشند؛ حتی فرایند نوشتن یک عبارت جمع را نیز می توان بر مبنای نقش علامت مساوی بررسی کرد؛ بدین صورت که هر چیزی که در طرفین مساوی بیاید باید با یکدیگر برابر باشند، خواه یک عدد خاص، خواه دو عددی که با یکدیگر جمع یا تفریق شده باشند.

این فعالیت پایه مبحث معادله و کمک به فهم آن در سال های آینده د ایشان خواهد بود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران