۱۷۵۶۴
۳۰

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۸ محتوا

۲ دیدگاه

۴ فیلم

۱k عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آموزش جمع و تفریق فرآیندی 👨‍🏫
🌟 نیمه ی اول ماه در پایه ی دوم 🌟
اینجا جلسه رسمی نیستــــــ....
هفته سوم پایگاه تابستانی
 اهداف آموزشی تربیتی پایگاه تابستانی 97

...