محتوای درسی

😇🍭جشن معجزه دار شدن🍭😇


خلاصه :

و اینگونه گذشت اعطای کتاب آسمانیمان 

🌊ما زدریاییم و دریا می‌رویم 🌊                                 

🌅ما زبالاییم و بالا می‌رویم🌅

🌊آنچه از دریا به دریا می‌رود🌊                                 

🌅از هر آنجاکا مد آنجا می‌رود🌅

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران