رویدادهای مدرسه

فعالیت ریاضی معرفی عدد هزار


خلاصه :

فعالیت دسته بندی های تو در تو که پیشنیاز مفهوم معرفی عدد هزار است.

طی این فعالیت متربیان عزیز با ساخت دسته هایی که خود شامل چند دسته بودند با مفهوم دسته های تو در  تو آشنا شدند و با کمک جمع های تکراری و شمارش چندتایی مقدار محتویات هر دسته را به دست آوردند.

در نهایت متربیان می بایست با پاسخ به پرسش های مربی به این مفهوم می رسیدند که ۱۰دسته ی ۱۰تایی می شود ۱۰۰۰تا...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران