۴۶۶۳
۲۶

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۳ محتوا

۲ دیدگاه

۲۲ فیلم

۱۲۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

گاری، پرگاری
بازی دقت
فعالیت ترازو
اشتراک خاطره ها
بازی هفت سنگ
بازی های رایانه ای ریاضی
ساخت مکعب
چرا آزادی عمل حد اکثری لازم است؟
پرش طول / فوتبال دستی / لگو
نقاشی امدادی
داستان گویی و بازیگری
هنر سُفالگری برای پیش دبستان (1)

...