۱۲۹۷۵
۳۸

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۸۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

پایگاه تابستانی
گاری، پرگاری
بازی دقت
فعالیت ترازو
اشتراک خاطره ها
بازی هفت سنگ
بازی های رایانه ای ریاضی
ساخت مکعب
چرا آزادی عمل حد اکثری لازم است؟
پرش طول / فوتبال دستی / لگو
نقاشی امدادی
داستان گویی و بازیگری
هنر سُفالگری برای پیش دبستان (1)
ساخت اوریگامی کاغذی
گاری دستی
نقّاشی هایی که با مداد شمعی چاپ شدند!
طراحی درب ورودی کلاس ریاضی
تعریف تربیت در روش میزان
کاردستی با «اشکال هندسی»
نقاشی با نشانه ها

...