۴۲۳۴
۲۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۹ محتوا

۲۱ دیدگاه

۰ فیلم

۸ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آداب میزبانی
خ مثل خاطرات
بشتابید بشتابید خبر داغ  نان داغ
دهه فجر
روش تحقیق
فعالیتهای فوق برنامه
بازی و شادی و هیجان
ترکیب کلاژ و نقاشی
دوخت شلوار
جشن تکلیف
به پایان آمد این دفتر........
روزهای پایانی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

...