۵۷۸۵
۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۳ محتوا

۱ دیدگاه

۸ فیلم

۱۱ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

خاطـــره بازی
فعالیتهای فوق برنامه
هفتــه اول پایگاه تابستانی
اطلاعیه پایگاه تابستانی
اجرای نمایــــش کلاس اولی ها
اردوی مــن و بـابـام
جشن روز معلم
اولین مدرسه مجهز به ترامپولین در استان البـــرز
دلفیناریوم برج میلاد
گفتگوی جمعی

...